SI

Obvestila za kmete

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agencija) vas obvešča, da je 14.

maja 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije predvidena objava odloka Finančno nadomestilo v

prireji govejega mesa za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021.

Do podpore bodo upravičeni nosilci kmetijskega gospodarstva, ki redijo govedo in so ga dali v

zakol, izvoz ali odpremo v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 in izpolnjujejo pogoje iz

odloka in naslednje zahteve:

 na dan uveljavitve odloka upravičenec ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v

osebnem stečaju;

 na dan 31. 12. 2019 ne sme biti podjetje v težavah. Agencija bo zahtevo preverjala na

podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov Agencija Republike Slovenije za javnopravne

evidence in storitve (AJPES);

 na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne

nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50

evrov;

 za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona

o kmetijstvu (Uradni list RS, številka 45/08, 57/12, 90/12 – Zakon o spremembah in

dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin

(ZdZPVHVVR), 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18);

 pri določitvi višine finančnega nadomestila Agencija v skladu s petim odstavkom 116. člena

Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

(ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, številka 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21) upošteva

višino prejetega mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za

omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, številka 152/20 in 175/20 –

ZIUOPDVE) za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, razen če upravičencu že ni

bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena zakona

(podpora se zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek, razen, če se mu je znižala po drugem

odloku na podlagi 116.člena).

Agencija bo nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene v odloku, v 30

dneh po njegovi uveljaviti, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, poslala informativno odločbo v

skladu z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št.

15/21).

Agencija poziva vse potencialne upravičence, da preverijo izpolnjevanje navedenih

pogojev in da morebitne neurejene pogoje za pridobitev omenjene finančne podpore pravočasno

uredijo.


S spoštovanjem,

mag. Miran Mihelič

generalni direktor

Kvaliteta Mleka

Upravni odbor KGZ M Sora z.o.o. je na svoji redni seji v torek 2.6. obravnaval tudi probleme zaradi poslabšanja kvalitete mleka v zadnjem času. Predhodno sem sklical tudi sestanek z voznikom na odkupu mleka, in predstavniki Mlekopa. Pripravili smo predloge za izboljšanje kvalitete mleka, ki jih je Upravni odbor soglasno podprl:

1.      V zadnjem času se je pojavilo nekaj težav pri hladilniku vzorcev v tovornjaku za odkup. Voznik se zaveže opraviti servis in odpraviti probleme tako, da bo omogočeno stalno spremljanje temperature.V kolikor bi prišlo do odstopanja pri temperaturi v hladilniku, taki vzorci ne morejo biti podlaga za ugotavljanje kakovosti mleka. Voznik v tem primeru nemudoma obvesti Mlekop.

2.      Obvezno se vzame pred vzorec in tako zmanjša možnost, da se v rednih vzorcih pojavijo nezaželene snovi.

3.      Pozivamo na čistočo pri oddaji mleka, posebej na čistočo v bazenih, še posebej v iztokih mleka. Opazili smo, da so pri nekaterih proizvajalcih rezultati ročnega pobiranja iz bazena boljši, kot pa avtomatskega. Najbolj pogost vzrok za tako stanje so problemi v iztokih mleka – nečistoča, slabo tesnjenje ipd . V nadaljevanju so navodila kako te dele pravilno vzdrževati.

4.      Zaradi povečanega dela spomladi na kmetijah, velikokrat stvar naredimo prehitro in na kakšno stvar pozabimo. Ena velika težava  vsakoletno je pipa na bazenu. Bazen je lahko še tako opran, vendar če iztok na bazenu in pipa nista, se vso mleko okuži v iztoku pri odvzemu mleka, s tem pa pridejo tudi slabi rezultati analiz pri avtomatskem vzorčenju. Najbolje je, da razstavimo pipo kakor se le da, tukaj moramo biti pozorni tudi na tesnila pri pipi. Če so tesnila na videz stara ali narezana jih moramo zamenjati. Dati moramo tudi pozornost, ko iz bazena nalivamo mleko za domačo uporabo ali stranke- tukaj je nujno, da iztok operemo, kajti če je na iztoku mleko, se to mleko nakisa in to mleko gre v kozarček za avtomatsko vzorčenje, v takem mleku pa se mikroorganizmi hitro razmnožujejo.  Damjan je zadolžen, da skupaj z voznikom kvaliteto iztokov preverita pri vseh proizvajalcih, kjer so problemi s kvalieto mleka.

5.      Pozornost pa moramo dati tudi hlajenju mleka.  Mleko pri odvzemu mora biti čim bolj ohlajeno; to je do 4 °C. Zavedati se moramo, večja ko je temperatura mleka, hitreje se mikroorganizmi razmnožujejo. Dobro je tudi preveriti temperaturo mleka na ekranu bazena in izpisnem listku, ki ga pobiralec mleka pusti ob vsakokratnem odvzemu mleka. Temperatura na ekranu in izpisu se morata ujemati! 

6.      Ker smo opazili, da določeni proizvajalci znajo dobro planirati, kdaj se pobirajo vzorci bomo v naslednjih mesecih bistveno povečali število izrednih vzorcev, redne vzorce pa jemali tudi nenapovedano.

7.      Proizvajalci, ki imate tudi lastno proizvodnjo ali prodajate mleko preko mlekomatov NE vračajte v bazene za oddajo neprodanega ali neporabljenega mleka. 

8.      V kolikor se pojavijo problemi s kvaliteto mleka ne čakajte na našega predstavnika ali na naslednji redni vzorec, ampak takoj začnite ugotavljati in odpravljati problem. Takoj pri naslednji molži sami odnesite vzorec v kontrolo, preverite stanje in odpravite problem.

Od kvalitete vašega mleka zavisi vaš zaslužek, pa tudi zaslužek vseh ostalih proizvajalcev na mlečni progi. Mleko slabe kvalitete lahko okuži celo cisterno, zato ravnajte odgovorno do sebe in do drugih.

Prosim, da ta opozorila in priporočila vzamete zelo resno, predno se nam  zgodi kakšen večji problem. Takrat bomo bili prisiljeni v ukrepe, ki bodo precej bolj rigorozni.

Žiri, 19.6.2020                                                                                                                                  Direktor KGZ M Sora

                                                                                                                                                       Aleš Dolenc